Giải pháp xây dựng Cổng thông tin là một sản phẩm phù hợp với tâm lý, xu hướng của giới trẻ; giúp chuyển tải nhanh chóng các chủ trương, chính sách, thông tin về hoạt động sáng tạo của thanh thiếu niên. Cổng thông tin phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ 4.0, mạng xã hội và các kênh truyền thông phù hợp với giới trẻ; giúp chỉ đạo, nắm bắt và triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được thông suốt trong các cấp bộ đoàn; là thước đo hiệu quả trong việc đánh giá thực hiện chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến”.

Thông tin liên hệ:
  • Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Email: nganhangytuong.twd@gmail.com
  • Tel: (024) 62 63 1999 / 0946282674